nlenhr
nlenhr

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam, De Ruyterkade 5, 1000 CW Amsterdam, kvk nummer 72784091.

 

Inhoud:

 

Algemeen

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Aanbieding

Artikel 4: Tarieven

Artikel 5: facturering en betaling

 Artikel 6: wijzigingen omtrent actiedagen

Artikel 7: ontoelaatbare discriminatie

Artikel 8: concurrentie beding

Artikel 9: werknemers/verzekeringen

Artikel 10: opschorting en ontbinding, weigering

Artikel 11: overmacht

Artikel 12: aansprakelijkheid

Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14: retentierecht

Artikel 15: overdracht

Artikel 16: meer partijen

Artikel 17: aflevering actiemateriaal

 

Algemeen

Onder WeR1 Connection wordt verstaan:  WeR1 Connection, gevestigd en kantoor houdende aan de Buikslotermeerplein 136, 1025EX Amsterdam

 

 1. Artikel 1: definities

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen: 

Uitzendkracht (m/v): ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van WeR1 Connection werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.

Opdrachtgever: ieder natuurlijk- of rechtpersoon, die een project door WeR1 Connection laat uitvoeren of die door tussenkomst van WeR1 Connection een uitzendkracht (m/v) inhuurt.

Offerte: schriftelijk, zakelijk aanbod waarmee WeR1 Connection tot “zaken doen” hoopt te komen met een potentiële opdrachtgever.

Projectprijs: de tussen WeR1 Connection en de opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor het project.

Opdrachtbevestiging (projectovereenkomst): een door WeR1 Connection verzonden opdrachtbevestiging aan hun opdrachtgever waarop aangegeven wordt, welke afspraken er zijn gemaakt. Een getekende opdrachtbevestiging door de opdrachtgever is bindend.

Werkzaamheden: Uitzenden en detacheren van personeel

 

 1. Artikel 2: toepasselijkheid

Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden  te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WeR1 Connection en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

 1. Artikel 3: aanbieding
  1. Alle aanbiedingen van WeR1 Connection zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met WeR1 Connection komt alleen dan tot stand wanneer, enerzijds WeR1 Connection een order schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerd 
  2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door WeR1 Connection afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  3. WeR1 Connection is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd , wordt in het beginsel door WeR1 Connection bepaald. WeR1 Connection heeft het recht om indien dat door WeR1 Connection noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

 

 1. Artikel 4: tarieven
  1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt WeR1 Connection zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  2. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
  3. Alle door WeR1 Connection gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De bijkomende kosten bestaan uit: Accounturen: uren gemaakt door WeR1 Connection ontstaan door meer werkzaamheden i.v.m. zaken zoals; wijzigen van aanvraag, data, locatie en werktijden, her instrueren, tailormade rapportage, rayonneren, routeren, bijhouden van voorraadadministratie, handling van speciale actiekleding en dergelijke, indien niet specifiek in de offerte meegenomen; Annuleringskosten, zie artikel 6.1; Spoedtoeslag, zie artikel 4.6.

 

 1. Artikel 5: facturering en betaling
  1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van WeR1 Connection binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door WeR1 Connection aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
  2. Reclames omtrent de door WeR1 Connection uitgebrachte facturen dienen, binnen acht dagen na factuurdatum bij WeR1 Connection te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
  3. Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
  4. WeR1 Connection heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door WeR1 Connection aangegeven rekening voldaan te zijn.
  5. WeR1 Connection heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voor c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in z’n geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur, zie artikel 6.1.
  6. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.
  7. Indien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan WeR1 Connection verschuldigd is in gebreke blijft, is hij met ingang van de vervaldag daarover vijf procent rente verschuldigd. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens een zelfde percentage verhoogd.
  8. Ingeval van incasso van een factuur is WeR1 Connection gerechtigd naast de wettelijke rente buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  9. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

 

 1. Artikel 6: wijzigingen omtrent actiedagen
  1. Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de actiedagen wijzigt, is hij aan WeR1 Connection verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door WeR1 Connection gemaakte kosten, onverminderd het recht van Wet om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende opdrachtbevestiging of via de site aangegane overeenkomst door middel van accepteren van de algemene voorwaarden en luidt als volgt: “Op de aanvangs-/instructiedatum van de actie c.q. tijdens de actie 100%; “Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de actie 100%; “ Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvang/instructiedatum van de actie 75%; “ Langer dan 10 dagen werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie 50%; “ Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvang-/instructiedatum van de actie 10%. Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.
  2. De door de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met WeR1 Connection dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij WeR1 Connection.

 

 1. Artikel 7: ontoelaatbare discriminatie
  1. De in te zetten uitzendkrachten (m/v) wordt/worden gekozen aan de hand van WeR1 Connection bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare uitzendkrachten (m/v) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan WeR1 Connection verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. WeR1 Connection is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die WeR1 Connection de werkzaamheden laat uitvoeren.
  2. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezondheid, geslacht of ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, door de opdrachtgevers niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door WeR1 Connection worden gehonoreerd.
  3. WeR1 Connection ziet erop toe dat alle uitzendkrachten (m/v) er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan haar uitzendkrachten(m/v) door de opdrachtgever.

 

 1. Artikel 8: concurrentiebeding
  1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met een uitzendkracht (m/v) van WeR1 Connection een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, voordat deze persoon minimaal, via WeR1 Connection , 2 jaar ( 104 weken) voor opdrachtgever arbeid heeft verricht. Wanneer de opdrachtgever de flexwerker eerder dan 2 jaar in dienst wilt nemen dan is de opdrachtgever een som van € 12000,00 exclusief BTW verschuldigd voor de werving-selectiefee en de opleiding kosten aan WeR1 Connection.
  2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 8.1 gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag tussen de daadwerkelijke gewerkte uren en de in artikel 8.1 gestelde 2 jaren ( 104 weken), plus € 12000,00 exclusief BTW voor werving – selectiefee en opleidingskosten en  € 300,00 boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst en is direct opeisbaar.

 

 1. Artikel 9: werknemers en verzekeringen
  1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door WeR1 Connection ingeschakelde uitzendkracht (m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
  2. Wordt de onder artikel 9.1 genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de uitzendkrachten (m/v) van WeR1 Connection en/of derden die ten gevolge lijdt/lijden.
  3. Indien de uitzendkracht (m/v) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 9.1 genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht(en) (m/v) is te wijten.
  4. Opdrachtgever vrijwaart WeR1 Connection te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
  5. De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de uitzendkracht (m/v) van WeR1 Connection en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de uitzendkracht (m/v) van WeR1 Connection en/of derden en /of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van WeR1 Connection zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

 

 1. Artikel 10: opschorting en ontbinding, weigering
  1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is WeR1 Connection gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is WeR1 Connection bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
  2. Zowel in geval opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is WeR1 Connection gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
  3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met WeR1 Connection gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer WeR1 Connection aanwijzingen ontvangt omtrent verminderende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens WeR1 Connection zal kunnen nakomen en voorts in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijke persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is WeR1 Connection gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die WeR1 Connection op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
  4. In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door WeR1 Connection bespaarde kosten.
  5. In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door WeR1 Connection bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 10.3 is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 10.6.
  6. WeR1 Connection behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
  7. WeR1 Connection heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van WeR1 Connection te weigeren of te beëindigen. WeR1 Connection heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

 

 1. Artikel 11: overmacht
  1. WeR1 Connection is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van WeR1 Connection onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surseance van betaling of faillissement van de door WeR1 Connection ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van WeR1 Connection of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door WeR1 Connection ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
  2. WeR1 Connection zal zich inspannen om ervoor te zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft WeR1 Connection het recht gelijkwaardige dienstverlening te leveren. WeR1 Connection zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
  3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

 1. Artikel 12: aansprakelijkheid
  1. WeR1 Connection is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van WeR1 Connection of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van WeR1 Connection en/of door deze ingeschakelde derden. WeR1 Connection is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. WeR1 Connection is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van WeR1 Connection of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of actiemateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Actiemateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van WeR1 Connection bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de uitzendkracht(en) (m/v) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. WeR1 Connection aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de uitzendkracht(en) (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
  3. Indien een of meerdere uitzendkrachten (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met WeR1 Connection , dient de opdrachtgever WeR1 Connection daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan WeR1 Connection te betalen de aan de uitzendkracht(en) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies. WeR1 Connection is niet aansprakelijk voor de geplaatste uitzendkracht(en) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van WeR1 Connection bij de selectie van de geplaatste uitzendkracht(en) (m/v).
  4. WeR1 Connection is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computer- programmatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
  5. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt WeR1 Connection geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
  6. WeR1 Connection draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
  7. Evenmin is WeR1 Connection aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
  8. De opdrachtgever vrijwaart WeR1 Connection voor alle kosten, schade en interesse, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door WeR1 Connection ingeschakelde/ betrokken flexwerker (m/v) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door WeR1 Connection.
  9. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de flexwerker (m/v) van WeR1 Connection kan WeR1 Connection niet aansprakelijk gesteld worden. WeR1 Connection zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.
  10. WeR1 Connection is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die flexwerkers (m/v) van WeR1 Connection hebben gedaan jegens de opdrachtgever.
  11. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel 12 in zijn geheel is bepaald, is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.
  12. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan WeR1 Connection worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

 1. Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten
  1. WeR1 Connection behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en/of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
  2. WeR1 Connection is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
  3. Opdrachtgever is, behouden voorafgaande schriftelijke toestemming van WeR1 Connection niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door WeR1 Connection en de door haar ingeschakelde derden/uitzendkrachten (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

 

 1. Artikel 14: retentierecht

WeR1 Connection is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

 

 1. Artikel 15: overdracht
  1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van WeR1 Connection .
  2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks WeR1 Connection onverwijld schriftelijk mede te delen.

 

 1. Artikel 16: meer partijen

Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen WeR1 Connection enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Artikel 17: aflevering actiemateriaal
  1. Aflevering door de opdrachtgever van door WeR1 Connection te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van WeR1 Connection.
  2. Bij aflevering van het actiemateriaal dient WeR1 Connection een gespecifieerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
  3. WeR1 Connection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd actiemateriaal.

 

 1. Artikel 18: toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en WeR1 Connection is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met WeR1 Connection gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij WeR1 Connection een andere rechter mocht adiëren.

 

 

Copyright©2019 WeR1 Connection