nlenhr
nlenhr

Antidiscriminatiebeleid

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van WeR1 Connection is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

 Doel

 • WeR1 Connection voert een actief antidiscriminatiebeleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. 
 • Tijdens de werving en selectie van medewerkers en klanten wordt aandacht besteed aan het thema discriminatie. Waar krijg je mee te maken, hoe ga je om met verzoeken die neigen naar discriminatie en wat kun je doen om dit te voorkomen en te weerleggen?
 • Geen discriminerende uitingen in onze vacature teksten, in onze vacature teksten maken wij geen onderscheid of geven we voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen door de vertrouwenspersoon. 

Het doel van dit antidiscriminatiebeleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat WeR1 Connection verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Het standpunt is van WeR1 Connection ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
 • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van WeR1 Connection.

 WeR1 Connection wijst iedere vorm van discriminatie af.

 1. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

WeR1 Connection tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de medewerkers

 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de vertrouwenspersoon.
 • Wanneer de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de vertrouwenspersoon.
 • Als dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij een tweede vertrouwenspersoon.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

WeR1 Connection is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorg dragen dat de medewerkers:
 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze:

Medewerkers krijgen benodigde formulieren (beleidsverklaring, algemene instructies en anti – discriminatie beleid) uitgereikt en toegelicht bij indiensttreding. Deze dienen ze ter kennisgeving te ondertekenen.

 • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze:
 • Medewerkers krijgen benodigde formulieren uitgereikt en toegelicht bij indiensttreding. Deze dienen ze ter kennisgeving te ondertekenen.
 • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: Zie hiervoor de richtlijnen als vastgelegd in het bestand “Richtlijnen discriminatie”.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

5. Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden gemeld bij de vertrouwenspersoon:

vertrouwenspersoon@wer1connection.nl

 

Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is:

WeR1 Connection B.V.| t.a.v. de vertrouwenspersoon | Buikslotermeerplein 136, 1025EX Amsterdam, Nederland, Kvk 72784091
T: +31 20 73 73 263

Copyright©2019 WeR1 Connection