nlenhr
nlenhr

Opći uvjeti poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja podneseni su Privrednoj komori Amsterdam (Kamer van Koophandel Amsterdam), De Ruyterkade 5, 1000 CW Amsterdam, kvk broj 72784091.

 

Sadržaj:

Općenito

Članak 1: Definicije

Članak 2: Primjenjivost

Članak 3: Ponuda

Članak 4: Stope

Članak 5: Fakturiranje i plaćanje

Članak 6: Promjene u vezi s promocijama

Članak 7: Nedopustiva diskriminacija

Članak 8: Konkurencijska klauzula

Članak 9: Zaposlenici/osiguranja

Članak 10: Suspenzija i raspuštanje, odbijanje

Članak 11: Viša sila

Članak 12: Odgovornost

Članak 13.: Prava intelektualnog vlasništva

Članak 14: Pravo zadržavanja

Članak 15.: Prijenos

Članak 16. Dodatne stranke

Članak 17: Isporuka materijala

 

Općenito

Pod WeR1 Connection podrazumijeva se WeR1 Connection, uspostavljen i sa sjedištem na adresi Buikslotermeerplein 136, 1025EX Amsterdam

 

Članak 1: definicije

U ovim uvjetima i odredbama sljedeći pojmovi će značiti:

Privremeni radnik (m/ž): svaka fizička osoba koja obavlja ili će obavljati posao za klijente putem intervencije WeR1 Connection.

Klijent: svaka fizička ili pravna osoba koja ima projekt koji provodi WeR1 Connection ili angažira privremenog radnika (m/ž) intervencijom WeR1 Connection.

Ponuda: pisana poslovna ponuda s kojom se WeR1 Connection nada “poslovanju” s potencijalnim klijentom.

Cijena projekta: naknada dogovorena između WeR1 Connection i klijenta za projekt.

Potvrda narudžbe (ugovor o projektu): potvrda narudžbe koju WeR1 Connection šalje svom klijentu s naznačenim sklopljenim ugovorima. Potpisana potvrda narudžbe od strane klijenta je obvezujuća.

Posao: Privremeno zapošljavanje te regrutiranje i selekcija

 

Članak 2: Primjenjivost

Postavljanjem narudžbe, klijent izjavljuje da zna i prihvaća ove odredbe i uvjete. Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se, isključujući opće uvjete klijenta, na svaku ponudu i svaki ugovor između WeR1 Connection -a i klijenta, u mjeri u kojoj strane nisu izričito odstupile od strana u pisanom obliku. Ako se bilo koja odredba ovih odredbi proglasi pravno neobavezujućom, to neće utjecati na ostale odredbe i smatrat će se da su se stranke dogovorile o valjanoj zamjenskoj odredbi koja što je moguće više približava nevažeću odredbu u smislu njezine svrhe i opsega.

 

Članak 3: Ponude

Sve ponude koje daje WeR1 Connection uvijek su bez obveze. Ugovor s WeR1 Connection stupa na snagu tek kada je s jedne strane WeR1 Connection pismeno potvrdio narudžbu, a s druge strane klijent dao svoje pismeno odobrenje.

Dodatni radovi koji se trebaju obaviti na zahtjev klijenta i koji nisu sastavni dio ugovora bit će posebno zaračunati klijentu putem WeR1 Connection.

WeR1 Connection nije vezan ponudama koji sadrže očite činovniške ili pogreške u brojanju. Svi navedeni (isporučni) rokovi približni su i nisu obvezujući osim ako je izričito pismeno dogovoreno suprotno. Način na koji će se nalog izvršiti, u načelu, određuje WeR1 Connection. WeR1 Connection ima pravo na obavljanje cijelog ili dijela posla od strane (a) treće strane (strana) ako WeR1 Connection smatra da je to potrebno ili poželjno, kao i da mu u radu može pomoći (a) treća strana (strane) .

Članak 4: Stope

Kotacije cijena uvijek se izrađuju na temelju cijena primjenjivih u vrijeme ponude ili narudžbe. Ako dođe do povećanja cijena između vremena ponude i vremena kada su dovršene aktivnosti koje se trebaju izvršiti prema sporazumu, ili ako dođe do velikih promjena u uvjetima, na primjer, zbog povećanja dažbina i/ili trošarina, troškovi rada itd., WeR1 Connection zadržava pravo naplatiti ta povećanja klijentu.

Sve cijene ne uključuju PDV, koji se posebno naplaćuje.

Svi “dodatni troškovi” koje WeR1 Connection ima u vezi s radom koji je obavila bit će naplaćeni u cijelosti od klijenta. Dodatni troškovi sastoje se od: sati računovodstva, sati koje WeR1 Connection ima zbog više posla u vezi sa stvarima kao što su: promjena zahtjeva, datumi, lokacija i radno vrijeme, ponovno poučavanje, izvještavanje po mjeri, usmjeravanje, vođenje evidencije zaliha, rukovanje odjeće za posebne promocije i slično, ako nije posebno uključeno u ponudu; Troškovi otkazivanja, vidjeti članak 6.1; Doplata za žurbu, vidi članak 4.6.

 

Članak 5: Fakturiranje i plaćanje

Klijent je u svakom trenutku dužan platiti svaki račun WeR1 Connection-a u roku od trideset dana nakon datuma računa. Plaćanje se mora izvršiti u dogovorenoj valuti i bez umanjenja, popusta, novacije ili bilo kojeg drugog pravnog akta koji bi mogao ograničiti ili poništiti obvezu plaćanja klijenta. Plaćanje će se izvršiti prijenosom iznosa na bankovni račun naveden u WeR1 Connection, navodeći broj računa.

Žalbe u vezi s računima koje je izdao WeR1 Connection moraju se podnijeti WeR1 Connectionu u roku od osam dana od datuma fakture. Nakon isteka ovog roka, žalbe se više neće razmatrati, a klijent je izgubio svoja prava po tom pitanju.

U malo vjerojatnom slučaju da otkrijete nepravilnost na računu, u svakom ste trenutku dužni platiti dio računa koji smatrate ispravnim u predviđenom roku plaćanja.

WeR1 Connection ima pravo, na temelju odobrene ponude, naplatiti klijentu predujam od najmanje 50% putem avansnog računa. Ovaj avansni račun mora biti uplaćen na račun naveden od strane WeR1 Connection-a prije početka projekta.

WeR1 Connection ima pravo, ako klijent ne ispuni dogovoreni raspored plaćanja u predviđenom roku, ne izvršiti dogovoreni nalog ili prijevremeno raskinuti ugovor, a klijent će smatrati da je sporazum otkazao te ga stoga naplaćuje u cijelosti kao u u slučaju otkazivanja u roku od 24 sata, vidjeti članak 6.1.

Plaćanje dodatnog rada bit će izvršeno čim se to tereti glavnici, a na drugi način na isti način kao i ostali računi.

Ako klijent ne plati ono što mu po ugovoru duguje WeR1 Connection, dužan je pet posto kamate na ovaj iznos od datuma dospijeća. Ako nakon datuma dospijeća nije izvršeno plaćanje, račun će se povremeno povećavati za isti postotak za svaki petnaesti dan neplaćanja.

U slučaju naplate računa, WeR1 Connection ima pravo naplatiti troškove izvanparnične naplate pored zakonskih kamata u skladu sa stopom naplate nizozemske odvjetničke komore (Nederlandse Orde van Advocaten).

Svako plaćanje koje klijent izvrši prvenstveno služi za podmirenje vanparničnih troškova naplate i sudskih troškova koje klijent duguje, a kasnije se oduzima od kamata koje klijent duguje, a zatim od najstarijih nepodmirenih potraživanja, bez obzira na upute suprotno od klijenta.

 

Članak 6: Promjene u vezi promocija

Ako klijent, nakon potvrde narudžbe, otkaže ugovor u cijelosti ili djelomično ili promijeni dane radnje, dužan je WeR1 Connection naknadu za troškove koje je napravio WeR1 Connection, ne dovodeći u pitanje pravo Statuta tražiti dodatnu štetu iz klijenta, u skladu sa zakonom. Ova naknada izražena je kao postotak od ukupne proračunske cijene projekta, kako je navedeno u potpisanoj potvrdi narudžbe ili ugovoru sklopljenom putem web stranice prihvaćanjem općih uvjeta i odredbi, a glasi kako slijedi: “Na datum početka/upute za radnju ili tijekom promocije 100%; “Manje ili jednako 5 radnih dana prije datuma početka/uputa promocije 100%; “Više od 5 radnih dana, ali manje ili jednako 10 radnih dana prije datuma početka/upućivanja u promociju 75%;” Više od 10 radnih dana, ali manje ili jednako 15 radnih dana prije datuma početka/pouke promocija 50%; “Više od 15 radnih dana, ali manje ili jednako 30 radnih dana prije datuma početka/upućivanja u promociju 10%. Radni dani znači od ponedjeljka do petka od 08:00 do 17:00, isključujući državne praznike.

Otkaz od strane klijenta cijelog ili dijela ugovora s WeR1 Connection-om mora biti u pisanom obliku. Kako bi se utvrdilo vrijeme otkazivanja, primijenit će se dan pisanog primitka navedenog otkazivanja na WeR1 Connection.

 

Članak 7: Nedopustiva diskriminacija

Privremeni radnici (m/ž) koji će biti raspoređeni bit će odabrani na temelju poznatih kapaciteta i vještina dostupnih privremenih radnika (m/ž) s jedne strane, te informacija koje je klijent dostavio WeR1 Connectionu u vezi posla kojeg treba dodijeliti, s druge strane. WeR1 Connection bit će potpuno slobodan u odabiru osobe ili osoba koje je WeR1 Connection dodijelio za obavljanje posla.

Kako bi se spriječilo bilo kakvo neopravdano razlikovanje, osobito na temelju religije, životne filozofije, političkog zdravlja, spola ili rase ili bilo koje druge osnove, klijentima neće biti moguće postaviti bilo kakve nefunkcionalne zahtjeve pri davanju informacija o poslu koji će biti dodijeljen niti će ih WeR1 Connection poštovati.

WeR1 Connection brine se o tome da svi privremeni radnici (m/ž) izgledaju njegovano i zadovoljavaju zahtjeve koje klijent može razumno postaviti prema svojim privremenim radnicima (m/ž).

 

Članak 8: Konkurencijska klauzula

Klijentu nije dopušteno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme s privremenim zaposlenikom iz WeR1 Connection-a prije nego što je ta osoba radila za klijenta najmanje 2 godine (104 tjedna) putem WeR1 Connection-a. Ako klijent želi zaposliti fleksibilnog radnika prije 2. godine, klijent je dužan WeR1 Connectionu iznos od 12000,00 € bez PDV-a za naknadu za odabir pri zapošljavanju i troškove obuke.

Za svako kršenje odredbi članka 8.1. od strane klijenta, klijent gubi kaznu koja se odmah plaća u iznosu duga između stvarnih sati rada i 2 godine (104 tjedna) navedene u članku 8.1., plus 12000,00 EUR bez PDV-a za zapošljavanje- naknada za odabir i troškovi obuke te 300,00 € kazne za svaki dan u kojem se kršenje nastavlja. To ne zahtijeva prijavu, obavijest o neispunjenju obveza ili sudsku intervenciju, a dospijeva odmah i mora se platiti.

 

Članak 9.: Zaposlenici i osiguranje

Klijent je dužan osigurati sigurnost privremenog radnika (m/ž) angažiranog od strane WeR1 Connection-a u onoj mjeri u kojoj se to razumno može zahtijevati u vezi s prirodom i opsegom posla.

Ako se obveza iz članka 9.1 ne poštuje, klijent je dužan nadoknaditi privremene zaposlenike WeR1 Connection-a (m/ž) i/ili treće strane za svu štetu koja je zbog toga pretrpjela.

Ako je, zbog privremenog zaposlenika koji nije ispunio obvezu iz članka 9.1., pretrpio takvu ozljedu u obavljanju svog posla da je posljedica smrt, klijent će biti dužan isplatiti punu naknadu preostalog iznosa bračnom drugu, djeci, roditeljima ili drugima koji su podržani njegovim radom. To se primjenjuje osim ako se može dokazati da je smrt također u značajnoj mjeri uzrokovana namjernim činom ili propustom ili svjesnom nepažnjom privremenih zaposlenika.

Klijent u svakom trenutku nadoknađuje WeR1 Connection potraživanjima kako je navedeno u članku 7: 658 Nizozemskog građanskog zakona.

Klijent je odgovoran za ugovaranje potrebnih polica osiguranja na vlastitu odgovornost s obzirom na privremenog radnika (m/ž) WeR1 Connection -a i/ili trećih strana i/ili stavke koje će se koristiti, pri čemu klijent osigurava da privremeni radnik (m/ž) WeR1 Connection i/ili treće strane i/ili stavke koje će se koristiti također su osigurane u odgovarajućim polisama osiguranja. Na zahtjev WeR1 Connection, klijent će dostaviti dokaze o tome.

 

Članak 10: Suspenzija i raspuštanje, odbijanje

U slučaju da je izvršenje ugovora spriječeno kao posljedica više sile, WeR1 Connection ima pravo, bez sudske intervencije, ili obustaviti izvršenje ugovora na najviše 1 mjesec ili raskinuti sporazum u cijelosti ili u cijelosti dio, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Tijekom obustave WeR1 Connection ima pravo i na kraju je dužan izabrati ili izvršenje ili potpuno ili djelomično raskidanje ugovora.

I u slučaju obustave i u slučaju raspuštanja na temelju prvog stavka, WeR1 Connection ima pravo zahtijevati hitno plaćanje usluga i robe koje je rezervirala za izvršenje ugovora, u vrijednosti koja bi razumno trebala biti dodijeljena im.

Ako klijent ne, na odgovarajući način ili na vrijeme ne poštuje bilo koju obvezu koja za njega proizlazi iz ugovora sklopljenog s WeR1 Connection-om ili iz povezanog ugovora, kao i kada WeR1 Connection primi naznake o smanjenju kreditne sposobnosti klijenta, što može stvoriti opravdano sumnja hoće li klijent moći podmiriti svoje obveze prema WeR1 Connection-u, a nadalje u slučaju obustave plaćanja, stečaja, gašenja ili likvidacije tvrtke klijenta, kao i u slučaju stečaja, izjavu o primjenjivosti sheme reorganizacije na temelju Zakona o restrukturiranju fizičkih osoba (Wet Sanering Natuurlijke Personen) ili smrti ako je klijent fizička osoba, smatra se da je klijent zakonski neispunjen, a WeR1 Connection ima pravo, bez ikakve obavijesti o neispunjenju obveza ili zakonskih potrebna intervencija, ili da se obustavi izvršavanje sporazuma za najviše šest mjeseci ili da se raskinu svi ili dio ovih ugovora, sve to bez obveze plaćanja bilo kakve naknade ili pružanja bilo kakvog jamstva i ne dovodeći u pitanje njegova daljnja prava. U svim tim slučajevima, svaki zahtjev kojeg WeR1 Connection ima prema klijentu postat će odmah dospjeo i plativ.

U slučaju obustave na temelju članka 10.3., dogovorena cijena postaje odmah dospjela i plativa, uz odbitak već plaćenih rata i troškova koje je WeR1 Connection uštedio kao rezultat obustave.

U slučaju raspuštanja na temelju članka 10.3, dogovorena cijena – ako nije došlo do prethodne obustave – postaje odmah dospjela i plativa, podliježući odbitku već plaćenih rata i troškova koje je WeR1 Connection uštedio kao rezultat raspuštanja, a klijent je dužan platiti gore navedeni iznos. Odredbe članka 10.3. Također se primjenjuju na odredbe članka 10.6.

WeR1 Connection zadržava pravo odbiti ili ukinuti narudžbe čiji sadržaj krši bilo koje zakonske ili druge vladine odredbe, čak i ako je narudžba već prihvaćena ili potvrđena.

WeR1 Connection također ima pravo u svakom trenutku odbiti ili prekinuti narudžbe čiji je sadržaj u suprotnosti s dobrim imenom ili interesima WeR1 Connection-a. U tom slučaju WeR1 Connection ima pravo na punu naknadu za troškove koji su već nastali za kampanju i neće biti odgovoran za štetu nastalu zbog neizvršenja ili prijevremenog prekida kampanje.

 

Članak 11: Viša sila

WeR1 Connection nije odgovoran ako i u mjeri u kojoj ne može ispuniti svoje obveze zbog okolnosti koje joj se ne mogu pripisati. U ovim Općim uvjetima pod višom silom podrazumijeva se da znači; sve okolnosti neovisne o volji WeR1 Connection-a – čak i ako je to već bilo predvidljivo u vrijeme sklapanja ugovora – koje trajno ili privremeno sprečavaju poštivanje sporazuma, kao i, ako već nije uključeno, rat, opasnost od rata, građanski rat, neredi, vladino proglašenje nacionalne žalosti, štrajk, blokada, poteškoće u transportu, požar, bolest, invalidnost, obustava plaćanja ili bankrot trećih strana koje je angažirala WeR1 Connection, prekidi u redovnoj opskrbi robom koju će isporučiti treća osoba stranaka, uključujući vodu i struju i druge ozbiljne smetnje u tvrtki WeR1 Connection-a ili njezinim dobavljačima. Viša sila također postoji ako treće strane angažirane od WeR1 Connection mogu pozvati na višu silu.

WeR1 Connection uložit će sve napore kako bi osigurao da treće strane ugovorene u okviru izvršenja narudžbe budu u skladu s postignutim ugovorima i da se dogovorene usluge pružaju. Bez ovlaštenja klijenta da traži naknadu štete ili otkaz, WeR1 Connection ima pravo pružati ekvivalentne usluge. WeR1 Connection uvijek će se konzultirati s klijentom o promjenama koje smatra potrebnim u ovom kontekstu, kako je gore navedeno.

Ako jedna od stranaka u ugovoru ne može ispuniti bilo koju od svojih obveza prema tom sporazumu, o tome će pismeno obavijestiti drugu stranu što je prije moguće.

 

Članak 12: Odgovornost

WeR1 Connection je isključivo odgovoran za štetu koju pretrpi klijent ako je to uzrokovano namjerom ili grubim nemarom od strane uprave WeR1 Connection -a ili njegovih izvršnih zaposlenika. Izuzimanja i ograničenja odgovornosti uključena u ovaj članak također se odnose na zaposlenike WeR1 Connection-a i/ili treće strane koje on angažira. Nadalje, WeR1 Connection nikada neće biti odgovoran za posljedičnu štetu i neizravnu štetu trvtke. WeR1 Connection nije odgovoran za prijevoz naručen od strane WeR1 Connection-a ili u ime klijenta i/ili uporabu materijala za oglašavanje i/ili kampanju ili prijevoz drugih artikala u vezi s izvođenjem posla. Materijali za radnju ili potječu od klijenata, o kojima brine WeR1 Connection, uvijek ostaju u potpunosti na rizik klijenta.

Klijent je dužan osigurati, ili odmah nakon početka rada, da privremeni radnici (i) (m/ž) ispune očekivanja klijenta. Međutim, WeR1 Connection ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu štete koju je pretrpio klijent ako se, nakon postavljanja privremenog radnika (privremenih radnika) (m/ž), čini se da klijentova očekivanja nisu ispunjena.

Ako se jedan ili više privremenih radnika (m/ž) ne ponašaju prema ili ne ispunjavaju zahtjeve klijenta, što klijent može razumno očekivati ​​u okviru projekta, a o čemu je prethodno također detaljno razgovarano s WeR1 Connection-om, klijent mora obavijestiti WeR1 Connection odmah, najmanje četiri sata nakon početka rada. U tom slučaju, klijent je obvezan platiti samo WeR1 Connection-u naknadu koju ima privremeni radnik (radnici) (m/ž) uvećanu za udio poslodavca i/ili premije. WeR1 Connection neće biti odgovoran za upućenog privremenog radnika (privremenih radnika) (m/ž) za koje se ne ispostavi da su ispunili očekivanja koja je postavio klijent, osim ako klijent dokaže da je postojala namjerna nesmotrenost od strane WeR1 Connection u odabiru privremenog radnika (radnika) (m/ž).

WeR1 Connection nije odgovoran za štete uzrokovane izravno ili neizravno promjenama u računalnom softveru i računalnim sustavima u vezi, na primjer, sa svakom prijestupnom godinom.

Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, WeR1 Connection ne preuzima odgovornost za radnje i/ili propuste uključenih trećih strana, kao ni za točnost podataka koje su dostavile te treće strane.

WeR1 Connection ne snosi odgovornost za fotografije, letke i drugi informativni materijal, u onoj mjeri u kojoj je objavljen pod odgovornošću trećih strana.

Također WeR1 Connection neće biti odgovoran za naknadu štete koju potražuju treće strane zbog kršenja prava koja pripadaju tim trećim stranama, uključujući izričito prava industrijskog i intelektualnog vlasništva.

Klijent oslobađa WeR1 Connection svih troškova, šteta i kamata koje WeR1 Connection može imati kao izravnu ili neizravnu posljedicu pravnih radnji koje su protiv njega pokrenule treće strane, uključujući fleks radnika (m/ž) angažiranih od strane WeR1 Connection-a u vezi s izvršavanjem ugovora, zbog radnji i/ili propusta samog klijenta, njegovih zaposlenika ili angažiranih trećih strana; klijent je dužan, temeljem ugovora, odgovoriti na žalbu za naknadu štete od strane WeR1 Connection-a.

WeR1 Connection ne može se smatrati odgovornim za oštećenja, u bilo kojem obliku, nastala zbog nepojavljivanja i/ili bolesti fleks radnika (m/ž) WeR1 Connection-a. WeR1 Connection učinit će sve da osigura zamjenu što je prije moguće.

WeR1 Connection neće biti odgovoran za bilo kakva obećanja, u bilo kojem obliku, koja su fleks radnici (m/ž) WeR1 Connection dali klijentu.

Ovisno o onome što je u cijelosti navedeno u ovom članku 12., svaka odgovornost će inače biti ograničena na 25% relevantnog iznosa fakture.

Šteta se mora prijaviti WeR1 Connectionu što je prije moguće, ali najkasnije u roku od dva tjedna nakon što je nastala, osim ako klijent ne može dokazati da nije mogao prijaviti štetu ranije.

 

Članak 13.: Prava intelektualnog vlasništva

WeR1 Connection zadržava sva svoja prava intelektualnog vlasništva, uključujući posebno autorska prava, u pogledu svega što je napravljeno i/ili isporučeno klijentu u vezi s izvođenjem posla. U slučaju međusobnih dogovora, može se odrediti da klijent stječe pravo na objavu i/ili umnožavanje, ali uvijek isključivo u svrhu za koju je nalog dat i samo onoliko puta koliko je dogovoreno ili koje nužno proizlazi izravno iz Redoslijed.

WeR1 Connection u svakom trenutku ima pravo dodati svoje ime djelima nastalim tijekom narudžbe i po želji ih koristiti u vlastite promotivne svrhe.

Klijent nema pravo snimati izvođenje radova putem WeR1 Connection i trećih strana/zaposlenika (m/ž) angažiranih putem WeR1 Connection na filmu, videu, fotografiji ili bilo kojem budućem nosaču slike, bez prethodnog pisanog dopuštenja WeR1 Veza.

 

Članak 14.: Pravo zadržavanja

WeR1 Connection ima pravo obustaviti primopredaju svega što ima u vezi s nalogom sve dok se svi njegovi zahtjevi ne namire ili dok klijentu ili u njegovo ime nije osigurana dovoljna sigurnost za plaćanje.

 

Članak 15.: Prijenos

Klijent nema pravo u potpunosti ili djelomično prenijeti prava i obveze koje proizlaze iz ugovora na treće strane, osim uz prethodno pisano dopuštenje WeR1 Connection-a.

Ugovor i ovi uvjeti ostaju na snazi ​​ako tvrtka klijenta u cijelosti ili djelomično promijeni naziv, pravni oblik ili vlasništvo. U gore navedenom slučaju, klijent mora bez odlaganja pismeno obavijestiti WeR1 Connection.

 

Članak 16: Više stranaka

Ako je sklopljen ugovor između WeR1 Connection -a s jedne strane i dvije ili više strana s druge strane, svaka od ovih strana odgovorna je za potpunu provedbu ugovora.

 

Članak 17: Isporuka materijala

Isporuka robe i materijala od strane klijenta koje će koristiti WeR1 Connection, u daljnjem tekstu materijal, mora biti izrađena u jasno prepoznatljivim jedinicama ili količinama, čije pakiranje mora biti takvo da je prikladno za upotrebu, sve ovo prema nahođenju WeR1 Connection-a.

Nakon isporuke materijala, WeR1 Connection mora primiti detaljnu izjavu o vrsti robe, kao i odgovarajuće veličine, boje i težine.

WeR1 Connection ne preuzima odgovornost za razlike između isporučenih, navedenih, korištenih i vraćenih materijala za radnju.

 

Članak 18.: Mjerodavno pravo i sporovi

Nizozemski zakon primjenjivat će se na sve pravne odnose između klijenta i WeR1 Connection-a.

Sve sporove koji nastanu kao posljedica ugovora sklopljenih s WeR1 Connection-om na koje se ovi uvjeti i odredbe primjenjuju djelomično ili u cijelosti, ili daljnjih sporazuma koji proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi, isključivo će rješavati nadležni sud u Distriktu Amsterdam, osim ako WeR1 Connection ne odluči imenovati drugi sud.